ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Kowalewski, Jakub. Małe Trio na dziecięcy zespół smyczkowy. violini I. II. Violoncello. Modern. Trios. For 2 violins, cello. Scores featuring the violin. Scores featuring the cello. Scores featuring string ensemble. For 3 players.

ترجمه

Kowalewski ، Jakub. پسر سه نفری NA dziecięcy zespół smyczkowy. ویلن. دوم. ویولونسل. مدرن. تریو. به مدت 2 ویلن ، ویولن سل. امتیازها های در ویولن. امتیازها برجسته ویولن سل. امتیازها های کنسرت گروه رشته. به مدت 3 بازیکن.
درخواست های اخیر