ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Three Dimensions. woodwind trio. David Rubenstein. Large mixed ensemble. Bassoon. Clarinet. Flute.

ترجمه

Three Dimensions. سه نفر woodwind. دیوید روبنشتاین. با هم بزرگ مخلوط. قرهنی بم. کلارینت. فلوت.