ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

- NON-CLASSICAL. Refugees - Killing Me Softly. Killing Me Softly Pg 1.

ترجمه

- غیر کلاسیک. پناهندگان - کشتن من آرام. Killing Me Softly Pg 1.