ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $2.99

ماخذ

Butterfly, Flutterby. Piano Solo sheet music. Beginning.

ترجمه

پروانه، Flutterby. نت پیانو. شروع.

ماخذ

Butterfly, Flutterby composed by W. T. Skye Garcia. For Piano. Piano Solo. Sheet. Solo. Signature Series. Early Elementary. 4 pages. Published by Alfred Music. AP.37590. ISBN 073908142X. This lilting solo, written in 3. 4 meter and Middle C position, features lyrics with a delightful play on the words "butterfly" and "flutterby. " The melody is divided between the hands and is supported harmonically with an optional duet accompaniment that also provides a waltz-style background. Students will love the whimsical style and appeal of this piece.

ترجمه

پروانه، Flutterby تشکیل شده توسط WT Skye پستانداری گارسیا. برای پیانو. پیانو. ورق. تنها. امضا سری. در اوایل ابتدایی. 4 صفحه. منتشر شده توسط آلفرد موسیقی. AP.37590. ISBN 073908142X. این انفرادی موزون، نوشته شده در 3. 4 متر و موقعیت C میانه، ویژگی های اشعار با بازی لذت در کلمات "پروانه" و "flutterby. "ملودی است بین دست تقسیم و harmonically با همراهی دونفری اختیاری که یک پس زمینه والس به سبک نیز فراهم می کند پشتیبانی می شود. دانش آموزان سبک غریب و درخواست تجدید نظر از این قطعه را دوست دارم.