ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $4.50

ماخذ

Grieg Selected Lyric Pieces For Piano. Edvard Grieg. Piano Solo sheet music. Intermediate.

ترجمه

گریگ برگزیده شعر قطعه برای پیانو. ادوارد گریگ. نت پیانو. متوسط.

ماخذ

Grieg Selected Lyric Pieces For Piano composed by Edvard Grieg. 1843-1907. Edited by Keith Snell. For piano. Neil A. Kjos Master Composer Library. Intermediate. Sheet music. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.GP393. ISBN 849762022. Grieg's Lyric Pieces comprise 66 works published in ten sets between 1867 and 1901. Keith Snell has carefully chosen the 14 selections that students enjoy most. Included are some of the greatest character pieces from Opus 12, 43, 54, 57, 65, 68, and 71. National Song. Elfin Dance. Watchman's Song. Waltz, Grandmother's Minuet. Sailor's Song. Arietta. Puck. Butterfly. Little Bird. Gade. March of the Dwarfs. Notturno. and Wedding Day at Troldhaugen. Snell's careful editing brings out the descriptive lyrical quality in these valuable teaching pieces. The Neil A. Kjos Master Composer Library, selected and edited by Keith Snell, is comprised of unique editions of the most popular piano teaching repertoire. Clavier Magazine calls it "an outstanding teaching series. " All books are attractively priced for students representing an outstanding value. Compact disc recordings by Diane Hidy, Nelita True, and Hans Boepple follow the editing, emulating a beautiful and practical model for students. Wedding Day at Troldhaugen, Op.65, No. 6. Venetian Boat Song, Op. 19, No. 6. Watchman's Song, Op.12, No. 3. Waltz, Op.12, No. 2. Sailor's Song, Op.68, No. 1. Trapeze Artist, The. Notturno, Op.54, No. 4. National Song, Op.12, No. 8. March of the Dwarfs, Op.54, No. 3. Lyric Pieces For Piano. Little Bird, Op.43, No. 4. Grandmothers Minuet, Op.68, No. 2. Gade, Op.57, No. 2. Butterfly, Op.43, No. 1. Arietta, Op. 12, No. 1.

ترجمه

گریگ انتخاب شعر قطعه برای پیانو ساخته ادوارد گریگ. 1843-1907. ویرایش توسط کیت اسنل. برای پیانو. نیل A. Kjos کتابخانه آهنگساز استاد. متوسط. نت موسیقی. منتشر شده توسط نیل A. شرکت موسیقی Kjos. KJ.GP393. ISBN 849762022. گریگ در شعر قطعات شامل 66 آثار در ده مجموعه های بین 1867 و 1901 منتشر شده. کیت اسنل تا به دقت انتخاب 14 انتخاب است که دانش آموزان بیشتر لذت ببرید. شامل برخی از بزرگترین قطعه از شخصیت ها از اپوس 12، 43، 54، 57، 65، 68، و 71. آهنگ ملی. مانند جن یا پری رقص. آهنگ نگهبان است. والس، رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی مادربزرگ. آهنگ ملوان. Arietta. جن. پروانه. مرغک. گاد. مارس از کوتوله. شب. و روز عروسی در Troldhaugen. ویرایش دقیق اسنل به ارمغان می آورد کیفیت توصیفی تغزلی در این تکه های آموزشی ارزشمند. نیل A. Kjos کتابخانه آهنگساز استاد، انتخاب و ویرایش توسط کیت اسنل، از نسخه منحصر به فرد از محبوب ترین مجموعه آموزش پیانو شامل. مجله CLAVIER آن را "یک سری آموزش برجسته می خواند. "همه کتاب ها جذاب با قیمت مناسب برای دانشجویان به نمایندگی از ارزش برجسته. ضبط دیسک های فشرده توسط Diane Hidy، Nelita واقعی، و هانس Boepple دنبال ویرایش، شبیه سازی یک مدل زیبا و کاربردی برای دانش آموزان. روز عروسی در Troldhaugen، Op.65، شماره 6. پنجره، قایق آهنگ، عملیات. 19، شماره 6. نگهبان آهنگ، Op.12، شماره 3. والس، Op.12، شماره 2. دریانورد آهنگ، Op.68، شماره 1. هنرمند طناب بند بازی،. Notturno، Op.54، شماره 4. آهنگ ملی، Op.12، شماره 8. مارس از کوتوله، Op.54، شماره 3. شعر قطعه برای پیانو. پرنده کوچک، Op.43، شماره 4. مادربزرگ رقص گام اهسته قرون 17 و 18 میلادی، Op.68، شماره 2. گاد، Op.57، شماره 2. پروانه، Op.43، شماره 1. Arietta، عملیات. 12، شماره 1.