ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ $9.99

ماخذ

Keys to Artistic Performance, Book 1. Piano Solo sheet music. Intermediate.

ترجمه

کلید عملکرد هنری، کتاب 1. نت پیانو. متوسط.

ماخذ

Keys to Artistic Performance, Book 1. 24 Early Intermediate to Intermediate Pieces to Inspire Imaginative Performance. Edited by Ingrid Jacobson Clarfield and Dennis Alexander. For Piano. Graded Standard Repertoire. Masterworks. Piano Collection. Keys to Artistic Performance. Masterwork. Early Intermediate. Intermediate. Book. 56 pages. Published by Alfred Music. AP.29991. ISBN 0739051296. Masterwork. This unique series teaches skills used by professional pianists to make their performances more expressive and dramatic. Students will explore five keys for achieving performance artistry. color, pedaling, rubato. rhythmic freedom, characterization and choreography. In-depth information helps students understand the concepts of balance, voicing, pedal techniques, how to move at the piano. Titles. Childrenâs Song from For Children Vol. 1, Sz. 42, No. 3. BartÃk. Polka. Glinka. Ecossaise in G Major, D. 145, No. 4. Schubert. Distant Bells from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 6. Streabbog. Childrenâs Game from For Children, Sz. 48, No. 8. BartÃk. Old French Song from Album for the Young, Op. 39, No. 16. Tchaikovsky. In the Garden from Album for the Young, Op. 140, No. 4. Gurlitt. Morning Prayer from Album for the Young, Op. 39, No. 1. Tchaikovsky. The Festive Dance from Album for the Young, Op. 140, No. 7. Gurlitt. A Sad Story from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 10. Streabbog. Italian Song from Album for the Young, Op. 39, No. 15. Tchaikovsky. Peasant Dance, Op. 107, No. 20. Reineke. First Loss from Album for the Young, Op. 68, No. 16. Schumann. Waltz Op. 36, No. 3. Amy Beach. LÃndler, D. 679, No. 2. Schubert. Waltz in B Minor, Op. 18, D. 145, No. 6. Schubert. March Breve. Dennis Alexander. Siciliana from 11 Childrenâs Pieces, Op. 35, No. 6. Alfredo Casella. Butterflies from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 11. Streabbog. Elizabethâs Lullaby. Dennis Alexander. Toccata Robusto. Dennis Alexander. The Mysterious Nile. Dennis Alexander. Murmuring Brook from Album for the Young, Op. 140, No. 5. Gurlitt. Scherzino. Dennis Alexander. Children's Song, from For Children Vol. 1, Sz. 42, No. 3. Polka. Ecossaise in G Major, D. 145, No. 4. Distant Bells, from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 6. Children's Game, from For Children, Sz. 48, No. 8. Old French Song, from Album for the Young, Op. 39, No. 16. In the Garden, from Album for the Young, Op. 140, No. 4. Morning Prayer, from Album for the Young, Op. 39, No. 1. The Festive Dance, from Album for the Young, Op. 140, No. 7. A Sad Story, from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 10. Italian Song, from Album for the Young, Op. 39, No. 15. Peasant Dance, Op. 107, No. 20. First Loss, from Album for the Young, Op. 68, No. 16. Waltz, op. 36, No. 3. Landler, D. 679, No. 2. Waltz in B Minor, Op. 18, D. 145, No. 6. March Breve. Siciliana, from 11 Children's Pieces, Op. 35, No. 6. Butterflies, from 12 Melodious Pieces, Op. 63, No. 11. The Mysterious Nile. Toccata Robusto. Lullaby. Murmuring Brook, from Album for the Young, Op. 140, No. 5. Scherzino.

ترجمه

کلید عملکرد هنری، کتاب 1. 24 در اوایل متوسط ​​به متوسط ​​قطعات برای الهام بخشیدن به عملکرد تخیلی. ویرایش توسط اینگرید جاکوبسن Clarfield و دنیس الکساندر. برای پیانو. درجه بندی استاندارد کارنامه. شاهکارهای. مجموعه پیانو. کلید عملکرد هنری. شاهکار. در اوایل متوسط. متوسط. کتاب. 56 صفحه. منتشر شده توسط آلفرد موسیقی. AP.29991. ISBN 0739051296. شاهکار. این مجموعه منحصر به فرد می آموزد که مهارت های استفاده شده توسط پیانیست حرفه ای به عملکرد آنها رسا تر و دراماتیک. دانش آموزان پنج کلید برای دستیابی به هنر عملکرد بررسی. رنگ، به جنوب حرکت، rubato. آزادی ریتمیک، شناسایی و طراحی رقص. در عمق اطلاعات کمک می کند تا دانش آموزان مفاهیم تعادل درک، ابراز، روش پدال، چگونه به حرکت در پیانو. عنوان ها. Childrenâs آهنگ از کودکان جلد. 1، بهترین های. 42، شماره 3. BartÃk. رقص لهستانی پولکا. Glinka. Ecossaise در G ماژور، D. 145، شماره 4. شوبرت. زنگ ها دور از 12 ملودیک قطعات، عملیات. 63، شماره 6. Streabbog. Childrenâs بازی از برای کودکان، بهترین های. 48، شماره 8. BartÃk. آهنگ های فرانسوی قدیمی از آلبوم برای جوان، عملیات. 39، شماره 16. چایکوفسکی. در باغ از آلبوم برای جوان، عملیات. 140، شماره 4. Gurlitt. نماز صبح از آلبوم برای جوان، عملیات. 39، شماره 1. چایکوفسکی. جشن رقص از آلبوم برای جوان، عملیات. 140، شماره 7. Gurlitt. یک داستان غم انگیز از 12 ملودیک قطعات، عملیات. 63، شماره 10. Streabbog. آهنگ ایتالیایی از آلبوم برای جوان، عملیات. 39، شماره 15. چایکوفسکی. دهقانی رقص، عملیات. 107، شماره 20. Reineke. از دست دادن اول از آلبوم برای جوان، عملیات. 68، شماره 16. شومان. والس عملیات. 36، شماره 3. امی ساحل. LÃndler، D. 679، شماره 2. شوبرت. والس در B مینور، اپوس. 18، D. 145، شماره 6. شوبرت. مارس اختیارنامه. دنیس الکساندر. Siciliana از 11 Childrenâs قطعات، عملیات. 35، شماره 6. نام Alfredo Casella. پروانه از 12 ملودیک قطعات، عملیات. 63، شماره 11. Streabbog. Elizabethâs لالایی. دنیس الکساندر. Toccata Robusto. دنیس الکساندر. مرموز نیل. دنیس الکساندر. زمزمه بروک از آلبوم برای جوان، عملیات. 140، شماره 5. Gurlitt. Scherzino. دنیس الکساندر. آهنگ های کودکان، از کودکان جلد. 1، بهترین های. 42، شماره 3. رقص لهستانی پولکا. Ecossaise در G ماژور، D. 145، شماره 4. زنگ دور، از 12 ملودیک قطعات، عملیات. 63، شماره 6. بازی های کودکان، از کودکان، بهترین های. 48، شماره 8. قدیمی فرانسه آهنگ، از آلبوم برای جوان، عملیات. 39، شماره 16. در باغ، از آلبوم برای جوان، عملیات. 140، شماره 4. نماز صبح، از آلبوم برای جوان، عملیات. 39، شماره 1. جشن رقص، از آلبوم برای جوان، عملیات. 140، شماره 7. یک داستان غم انگیز از 12 ملودیک قطعات، عملیات. 63، شماره 10. آهنگ ایتالیایی، از آلبوم برای جوان، عملیات. 39، شماره 15. دهقانی رقص، عملیات. 107، شماره 20. از دست دادن اول، از آلبوم برای جوان، عملیات. 68، شماره 16. والس، عملیات. 36، شماره 3. Landler، D. 679، شماره 2. والس در B مینور، اپوس. 18، D. 145، شماره 6. مارس اختیارنامه. Siciliana، از قطعات 11 کودکان، عملیات. 35، شماره 6. پروانه ها، از 12 ملودیک قطعات، عملیات. 63، شماره 11. مرموز نیل. Toccata Robusto. لالایی. زمزمه بروک، از آلبوم برای جوان، عملیات. 140، شماره 5. Scherzino.