ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

слова В. Бутенко , " Цветы России ", переложение для голоса и фортепиано. баяна. аккордеона. В.Букина ,. Е. Птичкин.

ترجمه

слова В. Бутенко , " Цветы России ", переложение для голоса и фортепиано. بیان. اكوردئون. V.Bukina،. E. Ptichkin.