ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

камерная опера " Сталин и Смерть " для баритона, меццо-сопрано и инструментального ансамбля в составе. флейта, скрипка, альт, виолончель, фортепьано. партитура, партии, клавир, либретто. И. Ефимов.

ترجمه

اپرا اتاق "از مرگ استالین" برای باریتون، کسی که میان و مجموعه ابزار شامل. فلوت، ویولن، ویولا، ویولن سل، fortepano. نمره، بازی، پیانو، کتاب اشعار اپرا. Efimov.