ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Концерт для гобоя и струнного оркестра , партитура. Д. Капырин.

ترجمه

کنسرتو برای ابوا و عبارات ارکستر، نمره. D. Capyrin.