ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

сборник 66 Популярных джазовых стандартов и тем, не вошедших в 5 отечественных и 12 зарубежных каталогов. В. Варзегов.

ترجمه

مجموعه ای از 66 استاندارد جاز محبوب و به این ترتیب در 5 داخلی و 12 کاتالوگ خارجی را شامل نمی. V. Varzegov.